Nadużycia i mobbing

Nadużycia i mobbing

Czym jest mobbing?

Mobbing to w dużym skrócie prześladowanie, znęcanie się psychiczne, terror psychiczny w miejscu pracy lub w szkole. Ważne, aby odróżnić mobbing od konfliktów interpersonalnych, które są sytuacją naturalną, z czasem zostają rozwiązane, a niekiedy bywają nawet rozwojowe. Idealne miejsce pracy nie istnieje.

Zjawisko mobbingu charakteryzuje się stosowaniem, przewrotnych, wrogich zachowań przez mobbera wobec jednego lub grupy pracowników. Do takich agresywnych zachowań należą: oczernianie, głoszenie nieprawdy, manipulacja, zastraszanie, groźby, upokarzanie, ośmieszanie, niesłuszne podważanie kompetencji, obarczanie pracownika nadmierną pracą niemożliwą do wykonania w określonym wymiarze czasu, karanie za jej niewykonanie, zmuszanie pracownika do pracy niezgodnej z kodeksem pracy. Wszystko to służy temu, aby zgnębić i zniszczyć ofiarę.

Dręczycielami często są kierownicy, dyrektorzy albo ludzie mający władzę nad pracownikami. Co ważne, zachowania naruszające w godność człowieka i jego podstawowe prawa, nie dotyczą tylko kadry kierowniczej. Mobbing  odnosi się również do relacji między pracownikami. Przyczyny, dla których agresor zaczyna znęcać się psychicznie nad kolegą z pracy mogą być różne: zazdrość i zawiść, dążenie do osiągnięć „po trupach”, sadystyczne znęcanie się dla przyjemności i rozrywki, zaburzenia osobowości.

Jakie są konsekwencje mobbingu i nadużycia psychicznego?

Znęcanie się psychiczne pociąga za sobą poważne skutki. Długie trwanie w takiej sytuacji ma destrukcyjny wpływ na psychikę. Osoba może stać się niezdolna nie tylko do pracy w danym miejscu, ale i do wykonywania własnego zawodu. U osoby dotkniętej przemocą psychiczną występują zaburzenia psychosomatyczne, bóle głowy, bezsenność, depresja i zaburzenia nerwicowe. Ofiara podaje w wątpliwość swoją wartość oraz własne możliwości i kompetencje. Jej zdolności nawiązywania i utrzymywania relacji interpersonalnych mogą ulec zaburzeniu. Nieprzystosowanie społeczne powoduje izolację i zamykanie się w sobie.

Jak sobie pomóc?

Osoby, które doświadczają przemocy psychicznej niezwłocznie powinny poinformować o tym, rodzinę lub przyjaciół. Należy zgłosić się po pomoc do specjalisty psychoterapeuty lub psychologa oraz rozważyć kroki prawne. Przemoc psychiczna i mobbing w świetle prawa jest przestępstwem.